Jablíčkový den Tisk
Úterý, 23 Říjen 2012 17:34

 

 

 

PROJEKT

Název: Jablíčkový den

Datum: 12.10. 2012

Ročník: 1. ? 3., 1.s, 3.s, 5.s

Místo: kuchyň, učebny, školní zahrada

Předmět: Prv, Vu, Pv, Vv, Čj, Hv

Vyučovací hodiny: 1. ? 4.

Ped. dozor: Honzíková, Kryglerová, Niklasová, Machurová

Autor projektu: M. Kryglerová

Cíl projektu:

- seznámení žáků s různými druhy ovoce (teoretická část)

- využívání získaných poznatků a dovedností v praxi (praktická část)

- používání otevřené komunikace a vzájemné spolupráce

- osvojování zdravého životního stylu, dodržování hygienických zásad

- vnímání přírody všemi smysly

Metody a formy práce:

- vlastní činnost jednotlivce

- kolektivní práce

- komunikační kruh

- rozhovor, beseda, pozorování

- řešení problému

- soutěže

Činnosti /postup/:

1. vyuč. hod. (kuchyň - všechny ročníky + učebna)

- uvítání žáků a seznámení s cílem a průběhem projektu

- seznámení žáků s různými druhy ovoce a zeleniny, zdůraznění zdravého životního stylu a významu ovoce a zeleniny v našem jídelníčku (komunikační kruh)

- prohlídka školní zahrady, pojmenování ovocných stromů ? jabloň, hrušeň, broskvoň, sběr padaných jablek

- práce 1. skupiny ? vaření jablkového kompotu ? přípravné práce

- práce 2. skupiny ? tvoření různých postaviček a zvířátek z jablek aj. přírodnin

2. vyuč. hod. (kuchyň + učebna - všechny ročníky)

- práce 1. skupiny ?  vaření jablkového kompotu ? dokončení

- úklid kuchyně, umývání a utírání nádobí po vaření kompotu

- práce 2. skupiny ? dokončení práce z 1. hodiny, přípravné práce k pečení

3. vyuč. hod. (kuchyň + učebna - všechny ročníky)

- práce 1. skupiny ? tvoření různých zvířátek a postaviček z jablek aj. přírodnin    - práce 2. skupiny ? pečení jablečného koláče

- instalace výstavky postaviček a zvířátek ? ocenění nejlepších výtvorů

4. vyuč. hod. (kuchyň ? všechny ročníky)

- ?Prostřeno? - stolování + ochutnávka kompotu i koláče

- vybarvování omalovánek, řešení pracovního listu a kresba obrázků - vše s tématikou jablek

- zpěv známých písniček a přednes říkanek na téma ovoce (např. Měla babka 4 jabka, Foukej, foukej větříčku, Koulelo se, koulelo aj.)

Souvislosti s učivem:

Prv, Vu ? vysvětlení pojmu ?ovoce?, rozeznávání základních druhů ovoce a zeleniny

Pv ? školní zahrada (sklizeň padaných jablek), práce v kuchyni (příprava, úprava a pokrmů, stolování), zdravý životní styl, práce s přírodninami (výroba postaviček a zvířátek z jablek a přírodnin)

Vv ? kresba ovoce (vystihnutí barvy a tvaru), vybarvení omalovánky

Čj ? správné pojmenování ovoce (plodů i stromů) i zeleniny, přednes říkanek

Hv ? zpěv písniček a poslech MC, CD

Souvislosti s průřezovými tématy:

Osobnostní a sociální výchova:

Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění), psychohygiena (hledání pomoci při potížích), kreativita (cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity), komunikace (komunikace v různých situacích), spolupráce a soutěživost (rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci)

Multikulturní výchova:

Lidské vztahy (význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti)

Environmentální výchova:

Lidské aktivity a problémy životního prostředí (zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství), vztah člověka k prostředí (náš životní styl)

Mediální výchova:

Využití a poslech  MC a CD (říkanky, básničky a písničky)

Využití projektu: k utváření klíčových kompetencí

k učení

- získávání dovedností a rozvíjení schopností formou her a zábavných činností

- využívání různých informačních zdrojů

komunikační

- průběžné hodnocení práce skupiny i jednotlivců

- volné vyjadřování myšlenek

sociální a personální

- podpora skupinové a týmové práce

- spolupráce dětí různého věku

k řešení problému

- modelová řešení problémových situací (komunikační kruh)

občanské

- pomoc druhým a uplatňování osobních zkušeností

pracovní

- dodržování zásad bezpečnosti práce

- vedení žáků k reálnému posouzení výsledků práce i práce ostatních různými typy hodnocení a sebehodnocení

Schválil:

Datum: 12.10. 2012

Použitý evaluační nástroj:

- pozorování

- rozhovor

- srovnávání

Evaluace:

Žáci se aktivně podíleli na všech plánovaných činnostech. Nejvíce je zaujalo poznávání stromů a sběr padaných jablek, příprava, následná výroba a degustace jablečného kompotu i koláče. Rovněž vyhlášení soutěže jako motivačního nástroje se zdařila. Při práci v kuchyni se velmi osvědčila vzájemná spolupráce starších a mladších žáků, zruční pomáhali méně zdatným žákům.

Celkově hodnotím tento projekt jako velmi zdařilý.

Vypracoval: M. Kryglerová

Datum: 12.10. 2012


 

 

Aktualizováno Středa, 24 Říjen 2012 08:49
 

Adresa


Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace

Gen. Svobody 8/228
748 01 Hlučín

Kontakt

IZO: 600 026 744
IČO: 47 813 199
Telefon školy: 595 041 070
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz
zshlucin@seznam.cz

Reklama

HODINKY-365